Aprendre a investigar

1. Identitat del responsable del tractament

Titular:
Centro Español de Derechos Reprográficos (en endavant, CEDRO) Entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual
Domicili:
C/ Alcalá, 21, 2o., 28014 Madrid
CIF:
V-78652203
Dominis:
https://www.cedro.org
https://www.conlicencia.com/
http://www.esdelibro.es/
http://blogconlicencia.com/
E-mail:
dlp@cedro.org
DPO / Contacte:
Bird & Bird (International) LLP
Direcció: Paseo de la Castellana 7, 7ª planta. 28046 Madrid. España

D’acord amb la normativa de dades de caràcter personal vigent, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que CEDRO tractarà les dades personals proporcionades únicament per als fins descrits al formulari o contracte corresponent.

2. Informació sobre activitats de CEDRO, dret de Propietat Intel·lectual i cultura

En cas que en qualsevol dels formularis dels diferents webs de CEDRO vostè hagi acceptat rebre informació sobre les activitats de la nostra Entitat, l’informem que CEDRO tractarà les dades de caràcter personal proporcionades per mantenir-lo informat sobre aquestes activitats, emparant-se en l’interès legítim, en el cas que es consideri que hi ha una relació jurídica amb vostè, o bé emparant-se en el consentiment que ha donat en marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat, en el cas que no hi hagi cap relació jurídica entre vostè i CEDRO.

L’informem que l’Entitat conservarà les seves dades mentre duri la relació de negoci i vostè no s’oposi a rebre informació, o mentre no revoqui el consentiment, i que no hi haurà cap perjudici de la conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables.

De la mateixa manera, l’informem que, en cas que la base legitimadora sigui l’interès legítim, pot oposar-se al tractament de les dades amb les finalitats apuntades, en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a cedro@cedro.org.

3. Subscripció a «CEDRO Informa» i altres butlletins

En cas que s’hagi subscrit a «CEDRO Informa» o a altres butlletins disponibles en qualsevol dels webs de CEDRO, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionades es tractaran per gestionar la seva subscripció al butlletí corresponent i enviar-li butlletins de notícies, a l’empara del consentiment que ha donat en emplenar i enviar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat.

L’informem que l’Entitat conservarà les seves dades mentre no revoqui el consentiment, sense perjudici per a la conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a CEDRO.

4. Concursos, sortejos i altres accions organitzades per CEDRO

En cas que vostè hagi participat en algun concurs, sorteig o qualsevol altre esdeveniment organitzat per CEDRO a través dels seus webs, l’informem que l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal proporcionades per gestionar la seva participació en el concurs/sorteig/esdeveniment organitzat, emparant-se en el consentiment que ha donat en emplenar i enviar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat, així com la casella d’acceptació de les bases del concurs.

De la mateixa manera, l’informem que l’Entitat conservarà les seves dades mentre es desenvolupi el concurs, sorteig o esdeveniment, mentre no es produeixi la revocació del consentiment i sense perjudici per a la conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a CEDRO.

5. Formularis de contacte i registre

En cas que vostè hagi emplenat algun formulari de contacte o registre als webs de CEDRO, l’informem que l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal proporcionades en aquests formularis per atendre les seves consultes i per a la gestió i la tramitació del servei sol·licitat, emparant-se en el consentiment que ha donat en emplenar i enviar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat, o bé emparant-se en l’execució de la relació jurídica existent entre les parts, en cas que el registre doni lloc a aquesta relació.

De la mateixa manera, l’informem que CEDRO conservarà les seves dades mentre duri la relació de negoci amb vostè, o mentre no revoqui el consentiment, sense perjudici per a la conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a l’Entitat.

6. Recerca d’autors i/o editorials

En cas que vostè sigui autor o editor, i hagi emplenat els formularis relatius a la recerca d’autors o editorials, l’informem que l’Entitat tractarà les dades que ens ha proporcionat per comprovar la titularitat de la seva obra i per lliurar-li, si és el cas, les quantitats pendents de cobrament, emparant-se en el consentiment que ha donat en emplenar i enviar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre no revoqui el consentiment, sense perjudici per a la conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a CEDRO.

7. Accés a Office 365 i altres beneficis

En cas que hagi emplenat el formulari relatiu a l’accés a Office 365, o un altre formulari relatiu a un altre benefici concret, l’informem que CEDRO tractarà les dades facilitades per gestionar el seu accés a Office 365 o el beneficiari corresponent, a l’empara del consentiment que ha donat en emplenar i enviar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat, o bé emparant-se en l’execució del contracte subscrit entre les parts, sempre que es tracti d’un soci.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb vostè, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals aplicables a CEDRO.

8. Blogs i serveis

En cas que s’hagi subscrit a algun dels blocs existents als webs de CEDRO, l’informem que l’Entitat tractarà les dades proporcionades per fer-li arribar informació sobre la tramitació de la seva comunicació, així com de qualsevol altre assumpte que s’hi relacioni, a l’empara del consentiment que ha donat en emplenar i enviar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat, així com la casella d’acceptació de les condicions de participació al blog.

L’entitat conservarà les seves dades mentre no revoqui el consentiment, sense perjudici per a la conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a CEDRO.

9. Exercici de drets comuns a totes les dades personals

Té dret que li confirmin si CEDRO està tractant les seves dades personals. En aquest cas, té dret a l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició, la limitació del tractament i la portabilitat de les seves dades de caràcter personal, i també a la possibilitat de revocar el consentiment. Pot exercir aquests drets per escrit, adreçats a cedro@cedro.org o per carta, al carrer d’Alcalá, 26, 3a planta, 28014, Madrid.

Especialment quan no hagi quedat satisfet de l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control. A aquest efecte, cal que es dirigeixi a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

10. Comunicació de dades a tercers

De manera general, CEDRO no cedirà les seves dades a tercers, llevat que en tingui l’obligació legal. Això no obstant, és possible que, per a la correcta prestació dels serveis, l’Entitat hagi de comunicat determinades dades personals a tercers que li presten serveis, exclusivament per al seu bon funcionament.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades es faran com a encàrrec de tractament per part d’aquests tercers, per a la prestació de serveis a CEDRO.

En aquest sentit, CEDRO disposarà dels corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb els tercers que tractin les dades de caràcter personal responsabilitat de l’Entitat, o que hi accedeixin, en compliment amb el que estableix la normativa de Protecció de Dades.

11. Recomanació de llocs/pàgines web

CEDRO, quan recomana o enllaça algun lloc/pàgina web, considera que són d’interès per a l’usuari.

L’Entitat no té una obligació de supervisió dels llocs/pàgines web que enllaça o recomana, que han estat creats per persones jurídiques o físiques, o per entitats sense personalitat, alienes a CEDRO. L’Entitat no les gestiona, ni les finança, ni decideix quins continguts s’hi incorporen, ni gestiona els serveis que els llocs/pàgines web enllaçats o recomanats subministren. Si té constància fefaent que un lloc/pàgina web subministra uns serveis il·lícits, o lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’Entitat n’anul·larà qualsevol enllaç i s’abstindrà de recomanar-lo.

12. Us de galetes

Premi aquí per obtenir més informació sobre l’ús de galetes.

13. Seguretat de les dades

CEDRO ha adoptat, als llocs de treball i/o locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., les mesures de seguretat que la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat, entre d’altres, les mesures lògiques, físiques, organitzatives i contraculturals que eviten l’accés de tercers a les dades sense autorització, així com la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització d’aquestes.

Això no obstant, sempre que vostè proporcioni informació personal a la xarxa, hi ha el perill que terceres persones, el control de les quals no és al nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i fer-la servir.

Tot i que l’Entitat s’esforça per protegir la informació personal i la privacitat, no es pot assegurar la seguretat de la informació que desvetlli a través de la xarxa i sota la seva responsabilitat.

14. Vigència i modificació de la política de privacitat

La Política de Privacitat establerta per CEDRO està en vigor des del 24 de maig de 2018; l’usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la.

Aquesta Política podrà ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent en cada moment i per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i l’estratègia empresarial de l’Entitat. Quan aquests canvis siguin significatius, farem que l’usuari en tingui coneixement.