Aprendre a investigar

1. Informació general

La titularitat sobre els noms de domini cedro.es, cedro.org, cedro.net, cedro.com.es, cedro.nom.es, cedro.org.es, esdelibro.es i observatorioculturaescrita.org correspon al Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (en endavant, CEDRO), entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual amb domicili al c. Alcalá, 21, 2º, 28014 de Madrid (telèfon +34 91 308 63 30, fax +34 91 308 63 27 i adreça de correu electrònic cedro@cedro.org).

CEDRO, amb NIF V-78652203, està inscrit al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 74.685, i el 30 de juny de 1988 el Ministeri de Cultura va autoritzar-lo per actuar com a entitat de gestió de drets d’autor.

2. Sobre aquest advertiment legal

L’objectiu d’aquest advertiment legal és presentar les condicions generals que regulen l’accés, la navegació i l’ús del lloc web de CEDRO, així com les responsabilitats derivades de l’ús dels seus continguts.

Els noms dels epígrafs d’aquest advertiment legal s’han de considerar merament informatius, i no afectaran la interpretació de les condicions generals.

El fet que CEDRO no exerceixi o executi qualsevol dret o disposició dels que es defineixen en aquest avís legal no podrà interpretar-se com que s’hi renunciï, llevat que així ho reconegués i ho acordés per escrit.

A més d’aquestes condicions generals, CEDRO podrà establir condicions particulars que regulin l’ús o la contractació de serveis específics oferts a través de la web. En cas de discrepància entre el que s’estableix en aquestes condicions generals i les condicions particulars d’un servei, prevaldrà el que disposen aquestes darreres.

3. Usuaris

El simple fet d’accedir a aquest espai web, navegar-hi o utilitzar-lo confereixen la condició d’Usuari a qui ho fa. Des del moment que això s’esdevé, l’Usuari accepta plenament i sense cap reserva les condicions generals exposades en aquest advertiment legal, així com les condicions particulars que s’estableixin en cada cas per a determinats serveis o continguts del lloc web. Per aquesta raó, cal que l’Usuari llegeixi amb atenció aquest avís legal.

4. Ús d’aquest lloc web i dels continguts i serveis que ofereix

L’Usuari es compromet a utilitzar aquest web i els serveis i continguts que inclou de manera correcta i lícita, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari no durà a terme accions que puguin causar danys a les pàgines web d’aquest lloc o que puguin inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo o deteriorar-lo d’alguna manera. Tampoc no durà a terme cap activitat que pugui impedir-ne l’ús normal o el gaudi dels altres usuaris.

En relació amb els continguts d’aquest web, queden prohibits els actes següents:

  • La reproducció, distribució o modificació dels continguts, llevat que es tingui l’autorització dels titulars legítims o resulti legalment permès.
  • La vulneració dels drets de CEDRO o dels titulars legítims d’aquests drets.
  • L’ús dels continguts per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, llevat que es tingui l’autorització escrita de CEDRO.
  • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per mitjans diferents dels que CEDRO posa a disposició dels usuaris i dels habituals de la xarxa que no causen cap perjudici al web de CEDRO.

Si per a la utilització o la contractació d’un servei al web calgués registrar-se, l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. En cas que el registre impliqui l’assignació d’una contrasenya, cal que l’Usuari la faci servir de manera curosa i que la mantingui en secret. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que CEDRO els proporcioni, i es comprometen a no cedir-los ni a permetre’n l’ús a tercers, ni permanentment ni temporal. Si un tercer fa ús il·lícit dels serveis d’aquest web per mitjà d’una contrasenya, l’Usuari en serà responsable a causa de l’ús no diligent que n’haurà fet o a causa de la pèrdua.

L’Usuari ha de comunicar de manera immediata a CEDRO qualsevol circumstància que pugui suposar l’ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com ara el robatori o la pèrdua. Mentre no es produeixi aquesta comunicació, CEDRO quedarà exempt de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de les contrasenyes que facin tercers no autoritzats.

5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

CEDRO és titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, o té la llicència o autorització corresponents per a fer-ne ús. CEDRO també és titular dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge dels continguts disponibles en aquest web, o té l’autorització necessària per fer-ne ús. L’accés, la navegació i l’ús d’aquest web per part de l’Usuari en cap cas no implica la renúncia, la transmissió, la llicència o la cessió total o parcial dels drets de CEDRO citats.

En conseqüència, no està permès de suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (copyright) ni qualssevol altres dades d’identificació dels drets de CEDRO o dels seus titulars incorporats als continguts, ni tampoc dels dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació o d’identificació inclosos en els continguts.

De la mateixa manera, queda prohibit reproduir, modificar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el web per propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització expressa i per escrit de CEDRO o, altrament, del titular dels drets corresponent.

El nom i el logotip de CEDRO són una marca registrada i en queda prohibida la reproducció o l’ús sense l’autorització del titular.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és responsabilitat exclusivament seva.

6. Responsabilitat

La responsabilitat de l’ús d’aquest lloc web correspon únicament i exclusiva a l’Usuari. Aquesta responsabilitat s’estén també a l’ús, per part de l’Usuari o d’un tercer, de les contrasenyes i altres identificadors que poguessin ser necessaris per a l’accés al lloc web o als serveis que ofereix.

En qualsevol cas, CEDRO es reserva el dret a denegar l’accés al lloc web als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que puguin haver-se establert, sense necessitat d’avís previ.

CEDRO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena causats per:

  • La no disponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web o dels serveis i continguts que ofereix;
  • La manca d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels serveis que ofereix per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets, o expectatives dels usuaris.
  • L’existència de virus en els continguts.
  • Qualsevol ús dels continguts per part dels usuaris, i especialment els usos il·lícits, negligents, fraudulents o contraris a les condicions generals presentades, a la bona fe, als usos generalment acceptats i a l’ordre públic.
  • La il·licitud, la falta de qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició o anunciats al lloc web. L’incompliment, per part de tercers, de les obligacions o els compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

7. Política de Privacitat i Galetes

Per conèixer les nostres polítiques en matèria de protecció de dades i galetes, visiti la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Galetes.

8. Enllaços

Els enllaços i els continguts de pàgines web de tercers als quals es pugui accedir des d’aquest lloc web no són responsabilitat de CEDRO, que no pot garantir que siguin exactes en el moment que l’usuari hi accedeixi.

9. Jurisdicció

Les condicions generals presents es regiran segons la legislació espanyola.

CEDRO i l’usuari, amb renúncia explícita a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls sempre que la legislació aplicable no disposi obligatòriament una altra cosa, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid per a totes les qüestions que poguessin suscitar-se o accions que poguessin dur-se a terme derivades de la prestació del servei d’aquest lloc web i dels serveis i continguts que ofereix, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.